Crash 12-02-2003

The wounded leg
This is four days after the accident, and it's looking much better than the first day. It has almost stopped bleeding. The ankle is swollen pretty badly, and I suppose I won't be able to stand on the leg for the next four days or so. Walking on it will probably take a bit longer yet.
I'm supposed to keep this clean under the shower twice a day, and hospital checks take place every fourth day from now. As soon as possible, doctors will scrape some skin off my upper leg and transplant it here.

Het gewonde been
Dit is vier dagen na het ongeval, en het ziet er al een stuk beter uit dan op de eerste dag. Het bloeden is vrijwel gestopt. De enkel is behoorlijk gezwollen and vermoedelijk kan ik er de eerstkomende vier dagen nog niet op staan. Erop lopen zal wel wat langer duren.
Ik moet de wond twee keer per dag onder de douche schoonhouden, en om de vier dagen moet ik naar de poli voor controle. Zodra het kan schraapt de chirurg een stukje huid van mijn bovenbeen en transplanteert dat op de wond.

After 4 days


After 10 days
This is ten days after the accident. The colors are changing, but not the size. I still can't put any weight on the leg, and the ankle is still immobilized. Most of the lower leg is black and blue

Na 10 dagen
Dit is tien dagen na het ongeval. De kleuren beginnen te veranderen, maar de afmeting niet. Ik kan nog steeds geen gewicht op het been zetten en de enkel is nog steeds bewegingsloos. Het onderbeen is grotendeels bont en blauw.

After 10 days


After 21 days
This is twenty-one days after the accident. Again, the colors are changing, but not the size. I can carefully stand on both feet, but certainly not on the left foot only. It is possible to walk a couple of steps without crutches. No longer walks, though!

Na 21 dagen
Dit is een-en-twintig dagen na het ongeval. Opnieuw veranderen de kleuren, maar niet de afmeting. Voorzichtig kan ik op twee voeten staan en zelfs een paar stappen lopen zonder krukken. Uiteraard zijn wandelingen nog uitgesloten.

After 21 days


After 25 days
Suddenly, in the past 24 hours, it starts getting red. Awfully red! I feel dizzy sometimes when I suddenly turn my head. This looks like bad news. But..it's Sunday night. Off we go, to the emergency station. There, the physician determines an infection. I need to take antibiotic pills for the next 6 days.

Na 25 dagen
Opeens, gedurende de laatste 24 uur, begint het rondom rood te worden. Flink rood! Bovendien voel ik me soms duizelig als ik plotseling mijn hoofd draai. Het ziet er niet best uit. Maar...het is zondagavond. Op naar de nooddoktersdienst, dus. Daar wordt een bacterie-infectie vastgesteld, en dat betekent een antibioticakuur voor de komende 6 dagen.

After 25 days


After 34 days
The antibiotics appear to have done something, but not quite enough. The leg is still red, partly because of the infection, partly due to masses of old blood in the leg. Yet, the size of the wound appears to be decreasing and I can slowly walk larger distances, even outdoors!

Na 34 dagen
De antibiotica schijnen iets te hebben gedaan, maar niet genoeg. Het been is nog steeds rood, deels door de infectie, en deels door opgehoopt oud bloed onder de huid. Toch lijkt de wond iets kleiner te worden, en bovendien kan ik rustigaan langere stukjes lopen, zelfs buiten!

After 34 days


After 41 days
Again, little progress. It's still not good enough to have some skin transplanted, but people in the hospital say that this type of recovery is quite normal, and nothing to worry about. In the end, just a little scar will remain, but it will probably take close to two more months to heal completely.
The main problem now is, that I can't stand on the leg for more than a minute, although I can walk longish distances.

Na 41 dagen
Opnieuw weinig vooruitgang. Het is nog steeds niet goed genoeg om een stukje huid te transplanteren, maar de mensen in het ziekenhuis zeggen dat dit genezingstempo heel normaal is. Geen zorgen, dus. Uiteindelijk zal er slechts een litteken overblijven, maar het kan nog wel twee maanden duren voordat het zover is.
Momenteel is het grootste probleem dat ik niet langer dan een minuutje op het been kan stilstaan, ook al is lopen geen probleem. Kennelijk stuwt bij het staan bloed en wondvocht in het been.

After 41 days


After 48 days
This time, at the hospital, they told me that it is now almost "clean enough", so a split-skin transplant can be planned. They will scrape some skin off the upper leg and put it onto the wound. It's due on Tuesday, May 13. After that, I will have to keep the leg horizontal for a couple of days in order to speed up the healing process.

Na 48 dagen
Deze keer werd me in het ziekenhuis verteld dat de wond nu "schoon genoeg" was om een split-skin huidtransplantatie te plannen. Daarbij wordt een stukje huid van het bovenbeen geschraapt en op de wond vastgemaakt. Dat zal op dinsdag 13 mei gaan gebeuren. Onmiddellijk daarna moet ik een paar dagen met het been omhoog om goede hechting mogelijk te maken.

After 48 days


After 64 days
The split-skin transplant has been performed on Tuesday, May 13. It took them only 20 minutes to scrape a square piece of skin off my left upper leg (little over one square inch, see top photo), split it, and attach it to the wound. Four metal staples keep the piece in place. Now, it's just hoping to see that the skin will settle. First check at the hospital will be on May 19.

Na 64 dagen
De huidtransplantatie is op dinsdag 13 mei uitgevoerd. In ongeveer 20 minuten schraapte de arts een vierkant laagje huid van mijn linker bovenbeen (zo'n 3x3cm, zie bovenste foto), maakte er een soort netje van, en plaatste het op de wond. Vier metalen nietjes moeten de huid op z'n plek houden. En nu maar hopen dat de huid aanslaat. Op 19 mei heb ik de eerstvolgende controle op de polikliniek.

After 64 days


After 85 days
Three weeks after the split-skin transplant, things are not much better. At first, there was no significant improvement at all, but when I started to use alginat again a week ago, things became better. However, the leg is still a bit swollen, and as you can see, still black and blue as well.
Last Sunday, June 1st, I umpired a baseball game (as a base umpire) again. First time this season, which is half way already. Circumstance were tough (temperatures of 29C), but I thought I could try anyway. And yes, the game went fine and I felt pretty well afterwards. Until the next morning, when I discovered dozens of small hives (urticaria) which itched a lot. When I visited the doctor two days ago, he prescribed antihistamines. Not much progress since.
I'm supposed to visit the hospital for a leg check again on Thursday, June 12...exactly three months after the accident.

Na 85 dagen
Drie weken na de huidtransplantatie staan de zaken er nog niet veel beter voor. In het begin was er nog geen duidelijke verbetering zichtbaar, maar toen ik er een week geleden weer alginaat op ging doen ging het vooruit. Het been is echter nog steeds wat gezwollen, en, zoals je kunt zien, ook bont en blauw.
Afgelopen zondag, op 1 juni, heb ik voor het eerst dit seizoen weer een honkbalwedstrijd (als veldscheidsrechter) geleid. Het was zwaar weer (29 graden), maar ik dacht dat ik het wel weer eens kon proberen. En jawel, het ging vrij goed, en ook na de wedstrijd voelde ik me prima. Tot de volgende ochtend, toen ik op allerlei plaatsen kleine rode bultjes had (netelroos), die enorm jeukten. Twee dagen geleden bezocht ik de huisarts, die me antihistamines voorschreef. Sindsdien is er weinig vooruitgang.
Volgende week, donderdag 12 juni, moet ik weer voor controle naar het ziekenhuis...exact drie maanden na het ongeval.

After 85 days


After 110 days
Well, the urticaria disappeared after almost three weeks, so apparently the antihistamines worked. On June 12, the doctor at the hospital simply said that things "didn't look too bad", although the wound still opens up every once in a while. I need to get back there one more time, in July, for a final check. Meanwhile, I don't think things look fancy, and I believe I can write off my chances for a carreer as a fashion model for men's underwear.

Na 110 dagen
Goed, de netelroos verdween na bijna drie weken, dus kennelijk werkten de antihistamines. Op 12 juni was ik weer voor controle in het ziekenhuis, en de wondverpleegkundige vond dat het er "niet beroerd" uitzag, hoewel de wond zo af en toe nog eens opengaat en wondvocht uitstroomt. Ik moet er in juli nog 1 keer voor controle heen. Ondertussen ziet het er niet briljant uit, en ik denk dat ik een glanzende carriere als fotomodel voor herenondergoed ook wel op mijn buik kan schrijven.

After 110 days


After 120 days
Last hospital check was today. The file has been closed, and I'm OK (they say). I'll take some homeopathic Calendulan which is supposed to help the wound to cure completely. The doctor said that it might take another year for the leg to "look right" again.

Na 120 dagen
Laatste ziekenhuiscontrole was vandaag. Het dossier is nu gesloten omdat ik genezen ben verklaard. Ik nem wat homeopathische creme, Calendulan, dat de wond volledig moet helpen dichttrekken. De arts zei dat het nog wel eens een jaar kan duren voordat het been er weer "netjes" uit zal zien.