November 19, 2002
I added a forum to this site. Unfortunately it's Dutch only, mainly because I receive lots of private mails from Dutch Elystar riders. It's a way to share the information they currently send only to me. If you're interested in having a forum in the English language here, please let me know and I will consider adding one.

November 24, 2002
Well, three Elystar fans already pleaded for an international forum, so I created it. Let's hope for discussion participants from all over the world, perhaps even from Peugeot themselves. Enjoy!


Let's share!

19 november 2002
De groep Elystar-eigenaren en geinteresseerden die met mij per e-mail informatie uitwisselen groeit snel. Reuze interessant voor mij, maar niet voor elkaar. Daarom heb ik, op proef, een forum op de site geplaatst. Op die manier kunnen meer in de openheid discussies worden gevoerd en vragen over de Elystar worden gesteld. Uiteraard blijft mijn mailbox ondertussen open voor de meer privé-getinte zaken.

24 november 2002
Na drie verzoeken te hebben ontvangen, heb ik ook een internationaal forum aangemaakt.

November 21, 2002
The first real service! Although the user's manual claims that it is due at 5,000 km, I thought it wouldn't be a bad idea to have the Elystar service now, at 4,100 km.
I handed the dealer a note with a couple of items he should take care of. Since that list is larger than would fit here, I offer the note and results separately. The dealer took EUR 41.50 for the service.


First service

21 november 2002
De eerste echte servicebeurt! Hoewel de gebruiksaanwijzing aangeeft dat die pas bij 5000 km moet plaatsvinden, leek het me geen slecht idee dat nu, bij 4100 km, te laten doen.
Ik gaf de dealer een briefje met wat aandachtspunten. Omdat die lijst langer is dan hier zou passen, bied ik de brief met resultaten apart aan. De dealer rekende EUR 41,50 voor de beurt.

December 11, 2002
The scooter just isn't picking up speed really well, and I decided to ask a small 2-stroke tuning company (Dila) to optimize performance without replacing major parts.
They noticed that the air filter elements were greasy and dirty, so new ones were installed (now, why wasn't that done at the service three weeks ago?).
Then roller weights were replaced by slightly lighter ones (8.5 gramms now) and the V-belt was renewed, although I don't see any wear on it.


The replaced parts were returned to me

11 december 2002
De scooter accellereert niet lekker, en dus vroeg ik een klein tuning-bedrijf (Dila) de Ely eens te optimaliseren zonder grote onderdelen te vervangen.
Ze zagen dat de luchtfilterelementen smerig waren en vervingen deze (waarom was dat niet bij de beurt drie weken geleden gedaan?).
Vervolgens plaatsten ze iets lichtere rolletjes (nu 8,5 gr) en vervingen ze de V-snaar, hoewel ik op de snaar geen slijtage kan vaststellen.

...but also:
Then the Dila mechanic showed me the inside of my vario unit. The roller weight spots clearly demonstrated wear and tear, "due to riding with flattened rollers for too long", as he said. So, he installed a new unit, took another test ride, and said "Looks like your Elystar is back into top condition again."
And yes, it truly is! It accellerates very smoothly, quicker than before and completely dip-less. Feels like reborn. The top speed has not been affected by this.


Vario unit wear

...maar bovendien:
Vervolgens liet de monteur me de binnenkant van de vario zien. De beddingen van de rolletjes vertoonden duidelijke slijtageplekken "omdat je mogelijk te lang bent doorgereden met versleten rollen", zoals hij zei. Hij plaatste dus een nieuwe variateur, maakte nog een proefritje en vertelde me: "Het lijkt erop alsof je Elystar weer in topconditie verkeert."
En inderdaad! De accelleratie is heel gelijkmatig, een stuk sneller dan voorheen, en beslist zonder enige dip naar de top. Het voelt als herboren. De topsnelheid is hierdoor trouwens niet veranderd.

December 21, 2002
Bought an anti-fog visor inlay this week. Cost me 24 euros, for a simple piece of soft plastic with an adhesive edge. Twenty-four!! I considered myself insane...until I installed it last night and tried it today under excellent conditions: it was cold (almost freezing) and very humid. Now, I consider myself a fool for not having bought this thing earlier. It really makes one helluva difference. The view is absolutely bright and clear, while still completely unobstructed. And no messing around with drops of soap anymore!


The anti-fog visor inlay

21 december 2002
Deze week een opplak-binnenvizier gekocht. Voor een simpel stukje buigbaar plastic met een lijmrandje betaalde ik 24 euro. Vier-en-twintig!! Ik ben volslagen gek, dacht ik...totdat ik het binnenvizier gisteravond aanbracht en vandaag onder prima omstandigheden testte: het was vochtig weer, en rond het vriespunt. Nu verklaar ik me voor gek dat ik zoiets niet eerder heb gekocht. Het maakt een enorm verschil. Het uitzicht blijft volledig vrij, de adem beslaat niet meer, en de randen belemmeren op geen enkele manier het zicht. En van dat gedoe met druppeltjes afwasmiddel ben ik ook af.

December 28, 2002
5200 km. The Elystar has been standing in the shed for six days due to Christmas and bad weather conditions (soaking wet!). I thought I had cleaned it nicely last week, after riding on salted roads - after all, it had been freezing for a week. Apparently, I have not been taking care enough of my exhaust. All of a sudden, rust stains are visible everywhere! I cleaned it again today, but to no avail. I'll ask a nearby scooter dealer what I should do now to try and extend the exhaust's life time. Is it really common for a scooter's exhaust not being able to cope with some street salt?


Rusty exhaust pipe

28 december 2002
5200 km. De Elystar heeft zes dagen in de schuur gestaan wegens Kerst en drijfnat weer. Ik dacht eigenlijk dat ik hem vorige week netjes had schoongemaakt na een weekje door de pekel te zijn gereden tijdens vriesweer. Maar kennelijk heb ik onvoldoende aandacht besteed aan de uitlaat. Kijk nou toch eens...overal roestplekken! Vandaag heb ik 'm nog eens schoongemaakt, maar het mocht niet baten. Laat ik een lokale dealer maar eens vragen op welke manier ik nu het beste met die uitlaat kan omgaan om er toch zo lang mogelijk profijt van te hebben. Is het eigenlijk gebruikelijk dat een scooteruitlaat een beetje pekel niet verdragen kan?

January 2, 2003
The Amsterdam city council again proved to lack any knowledge of traffic flow of scooterists on their streets. This time, the problem is their brilliant idea to make the street train ('tram') driver aware of possible bicyclists crossing his track.
Now, watch this junction. Scooterists with 50cc engines are supposed to ride the street when approaching the street lights, and then leave the main road to take the parallel bicyclist lane right behind the light pole. So far, so good. A separate window shows what comes next.


Cross junction and onto bicyclist lane

2 januari 2003
Stadsdeelraad Zeeburg heeft weer niks begrepen van de brommerroutes op haar wegen. Deze keer hadden de deskundigen een briljant idee om trambestuurders attent te maken op kruisende fietsers vlakbij het Flevoparkbad.
Laten we eens een blik werpen op deze kruising. Brommers komen op de asfaltweg aanrijden, en moeten na het passeren van de verkeerslichten het fiets-/bromfietspad op, dat parallel naast de rechtdoorgaande weg ligt. Een apart window liet zien wat er dan gebeurt.

January 17, 2003
5400 kilometres, and still the breaks are squealing heavily. But another dealer, Piet van Iersel in Tilburg, found out that metal anti vibration plates made by Honda cured this problem. Today, I brought my scooter to Dila in Purmerend to have the same job done.

When I returned this afternoon, I was told that the Honda plates don't fit properly. Because these plates can only be attached at one single spot in these calipers (instead of the required two spots) they didn't install them. Instead, they have done a couple of other things:
Firstly, they noticed that the brake pads of the front wheel had worn out one-sided, and copper grease had not been applied properly on all sides and the pins. So, they installed new pads (of a softer type) and applied copper grease on the back, the sides and the pins.
Secondly, they removed the disc, changed the placement of the screws holding it, and re-installed it. This should make the pads contact the disc evenly, instead of under a slight angle. (picture 2)
Thirdly, cupper grease was applied on the rear wheel pads and pins, and they also tightened one of the bolts that apparently had come loose (picture 3).
Finally, they removed the mandatory yellow stickers and put their own onto the front wheel (picture 1). This was not what I asked for, and it would have been nice if they had asked for permission. However, I did not make them undo that.

I was charged 15 euros for the new pads. The hours of labour were not charged; these were considered warranty activities.

And guess what? The brakes are absolutely silent now!

Update January 23 2003: The "absolutely silent" phrase was valid for two days. On Day Three, a bit of squealing could be heard, and from the day before yesterday on, it's back to the old loud squealing again. I'll have to call the dealer again today.

Update February 15, 2003:
Today, the Dila mechanic applied a teflon layer into the front brake free of charge. The result is very encouraging: no squaling at all when braking. I'll keep testing during the rest of the week to see if it stays this way.

Update Februari 19, 2003:
This is wonderful! After four days of riding I haven't heard a peep from the brakes. This was the solution. YESS!!!
The teflon brake pad shim manufactured by SBS (see picture) was cut to size and applied by the mechanic.


Work on front (1)(2) en rear wheel (3)

 

The brake shims that work

17 januari 2003
5400 kilometers, en nog steeds piepen de remmen. Een andere Elystar-dealer, Piet van Iersel te Tilburg, ontdekte dat aanbrengen van Honda-trilplaatjes dit euvel verhielpen. Vandaag bracht ik mijn scooter naar Dila in Purmerend om hetzelfde voor elkaar te krijgen.

Toen ik vanmiddag terugkwam, kreeg ik te horen dat de Honda-plaatjes niet goed passen, omdat die maar in 1 hoek van de klauwen worden bevestigd, in plaats van de vereiste twee hoeken. Daarom zijn ze niet geplaatst. In plaats daarvan werd het volgende verricht:
Ten eerste viel de monteur op dat de blokjes scheef waren afgesleten en op de zijkanten geen kopervet was aangebracht. Daarom werden nieuwe blokjes (van een zachter type) geplaatst en kopervet gesmeerd op de achter- en zijkanten, en de pennen.
Ten tweede wijzigde hij iets aan de bevestiging van de schijf (er is iets mis met de gaten van de schroeven, en Peugeot zegt daarvan te weten!), zodat de blokjes nu echt plat op de schijf komen, in plaats van onder een lichte hoek (plaatje 2).
Ten derde smeerde hij ook kopervet op de blokjes en pennen van het achterwiel, waar bovendien een bout deels was losgetrild (plaatje 3).
Tenslotte verving hij de gele bromfietsstickers door exemplaren met zijn bedrijfsnaam (plaatje 1). Om die aktie had ik niet verzocht, en het was netter geweest als hij toestemming had gevraagd. Echter, ik heb ze er niet weer af laten halen.

Ik moest 15 euro betalen voor de nieuwe blokjes. Werkuren werden niet in rekening gebracht wegens garantie.

En geloof het of niet: de remmen functioneren nu absoluut geruisloos!

Update 23 januari 2003: Dat "absoluut geruisloos" gold twee dagen. Vanaf de derde dag hoorde ik de voorrem weer lichtjes piepen, vanaf eergisteren werd dat luider, en nu piept de Elystar weer als vanouds. Vandaag de dealer maar weer eens bellen.

Update 15 februari 2003:
Vandaag bracht de Dila monteur kostenloos een teflon strookje aan in de voorrem. Het resultaat is bijzonder bemoedigend. Beslist geen gepiep bij het remmen! Ik ga de komende week flink testen om te zien of het zo blijft.

Update 19 februari 2003:
Het is groots! Na vier dagen nog niet het lichtste piepje gehoord. Dit was de oplossing. YESS!!!
Het SBS teflon trilplaatje dat de monteur op maat knipte en er tussen plaatste is hiernaast te zien.

February 24, 2003
6500 km. Life is just great. This morning, for the first time in weeks as it appears, it's not freezing anymore. No wind, no rain...it's wonderful to ride to work. Looks like the Spring is making its way to the Netherlands. The small roads through the meadows are quiet, and for a couple of minutes, I halt to shoot some pictures of the hidden sunrise...the office will have to wait.


The Winter ends here

24 februari 2003
6500 km. Wat is het leven mooi. Voor het eerst sinds weken, naar het schijnt, vriest het niet meer. Geen wind, geen regen....het is heerlijk om op zo'n dag naar kantoor te rijden. Het lijkt erop alsof de lente Nederland heeft bereikt. De smalle wegen door de polders zijn stil en verlaten, en ik stop een paar minuten om wat foto's van het krieken van de dag te maken. Het werk wacht maar even.

<< Previous | Next >>

<< Vorige | Volgende >>